BALÍKOVNA DOPRAVA ZDARMA pro objednávky od 1500Kč a DÁREK k nákupu od 1000Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lucie Srbová – Látky konvalinka, IČ: 04098927, se sídlem: Jasanová 479, Jesenice u Prahy, 252 42, kontaktní údaje: lucka@latkykonvalinka.cz, telefon: +420 775 021 680 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.latkykonvalinka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Prodávající – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci podnikatelské činnosti, přičemž touto činností je rozuměno zejména dodávání metráže a galanterie pro kupujícího.

2.2. Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který je uveden v kupní smlouvě, projevuje vůli tuto kupní smlouvu uzavřít a být touto smlouvou vázán.

2.3. Spotřebitel – osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.4. Podnikatel – osoba, která není spotřebitel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouva související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5. Metráž – zboží prodávané prodávajícím, kde metráží jsou rozuměny zejména látky a jiné textilie nabízené prodávajícím v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce www.latkykonvalinka.cz.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v rámci webového rozhraní, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5145573339/0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“)

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 7 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím. Do doby úhrady kupní ceny není Prodávající povinen zboží dodat. Pokud Kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě podle první věty tohoto odstavce, vzniká Prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a právo na smluvní pokutu. Smluvní pokuta činí 10 % z kupní ceny, nejméně však 1.000 Kč, maximálně 5.000 Kč a Kupující je povinen ji zaplatit na písemnou výzvu Prodávajícího.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Bezhotovostní platbu lze provést převodem na účet, platbou přes QR kód nebo přes platební bránu ShoptetPay.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Neuvede-li kupující variabilní symbol jeho objednávky, nebo uvede-li nesprávný či neplatný a neinformuje o této skutečnosti prodávajícího, prodávající může prodloužit expediční dobu až na 30 dní od doručení této platby. Nepodaří-li se prodávajícímu tuto platbu bez variabilního symbolu či s neplatným variabilním symbolem spárovat s objednávkou kupujícího, bude tato částka kupujícímu vrácena zpět na jeho účet ve lhůtě 30 dní.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu ustanovení čl. 4.8 obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.1.5. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

6.1.6. o dodávce zboží nižší jakosti, jež bylo zakoupeno jako „zboží s vadou“, na nějž již byla poskytnuta sleva za tuto vadu, s níž je kupující při koupi seznámen a bere na vědomí tuto skutečnost.

6.1.7. o dodávce zboží, které vyžaduje jistou odbornou způsobilost a znalost a kupující po zakoupení zjistí, že není schopen toto zařízení ovládat. V případě našeho eshopu se jedná o klasické šicí stroje, overlocky a coverlocky. Zejména poslední dva zmíněné stroje vyžadují již jistou odbornou znalost. Kupující bere tento fakt koupí na vědomí.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Toto ujednání téže opravňuje prodávajícího k užití systémového poplatku hrazeného při spárování (sjednocení) objednávky kupujícím za účelem plnění vícenákladů, a to i při odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Kupující bere výslovně na vědomí, že ustanovení článku 6.1 až 6.5. obchodních podmínek se použije pouze tehdy, pokud je kupujícím spotřebitel. V případě, že kupujícím je podnikatel, ustanovení článku 6.1. až 6.5. obchodních podmínek se nepoužijí a kupující jako podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, kdy kupující neuhradil do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy kupní cenu. Prodávající je rovněž od kupní smlouvy výslovně oprávněn odstoupit v případě, jestliže si kupující uvede v objednávce jako způsob doručení osobní odběr na pobočce prodávajícího a zboží si nevyzvedne ve lhůtě uvedené v čl. 6.5 obchodních podmínek. V případě, že kupní cena již byla kupujícím uhrazena, takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není povinen kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. V případě, kdy kupující uvede v objednávce jako způsob doručení osobní odběr na pobočce prodávajícího, je povinen zboží vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení prodávajícího, které kupujícímu odešle elektronickou poštou, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Jestliže si však kupující zboží v této lhůtě nevyzvedne, je povinen prodávajícímu uhradit skladné ve výši 5 Kč za každý započatý den, kdy je s vyzvednutím zboží v prodlení. S tímto kupující vyslovuje souhlas.

7.6. Zaplacené objednávky se expedují do 5ti pracovních dnů.

 1. MNOŽSTVÍ A JAKOST ZBOŽÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající dodá kupujícími zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení, které jsou vhodné pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně bere na vědomí, že zobrazení zboží ve webovém rozhraní, zejména co se týče vzorů a odstínů barev, nemusí zcela odpovídat skutečnosti, kdy vzorové a barevné odchylky nejsou vadou dodaného zboží. Rovněž bere na vědomí, že zboží je vyráběno v šaržích, které se od sebe mohou zejména návazností vzoru či odstínem barev lišit, kdy tyto odlišnosti nejsou vadou dodaného zboží.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, čímž není dotčeno ustanovení čl. 8 odst. 8.1. těchto obchodních podmínek,

8.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že zejména v případě kupní smlouvy uzavřené k metráži, se množství dodané zboží může lišit, maximálně však o 5 % množství objednaného zboží. V tomto případě se tak nejedná o vadu a kupující není oprávněn v tomto případě uplatňovat práva z vadného plnění.

8.5. Kupující dále bere na vědomí, že vadou metráže není případný křivý střih metráže.

8.6. Ustanovení uvedená v článku 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.7. Kupující bere výslovně na vědomí, že není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění dodané metráže, pokud byla metráž v dodané roli rozstřižena.

8.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.10. V případě prodlení kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace, po dobu delší než 5 kalendářních dnů ode dne, kdy bude kupující o výsledku reklamace vyrozuměn, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skladné ve výši 5 Kč (slovy: pět korun českých), za každý započatý den prodlení s vyzvednutím reklamovaného zboží.

8.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Veškerá práva k webové stránce a webovému rozhraní, zejména autorská práva k jejich obsahu náleží prodávajícímu. Bez výslovného souhlasu prodávajícího je zakázáno obsah webové stránky a webového rozhraní nebo jeho část kopírovat, pozměňovat či s ním jakýmkoli jiným způsobem nakládat.

9.7. Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky a webového rozhraní nebo jejich užití kupujícím v rozporu s jejich účelovým určením a pokyny prodávajícího. Kupujícímu se zakazuje, aby při užívání webové stránky a webového rozhraní jednal způsobem způsobilým ohrozit jejich provoz, aby neoprávněně užíval jejich softwarové vybavení nebo do něj jinak zasahovat a aby užíval webové rozhraní a webovou stránku v rozporu s jejich účelovým určením nebo jinému takové jednání umožnil.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1

0.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce https://www.latkykonvalinka.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/. Zákazník tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Lucie Srbová IČ 04098927 se sídlem Jasanová 479, Jesenice u Prahy, 252 42, lucka@latkykonvalinka.cz, +420 775 021 680.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2019.